เกี่ยวกับเรา

บริษัท รัตนบวรกิติสมุนไพร จํากัด

ปั้นยาไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

รับผลิตยาหม่อง รับผลิตนํ้ามันสมุนไพรทุกชนิด รับผลิตยาดมสมุไพร รับผลิตยาดมนํ้าทุกชนิด พร้อมทั้งบริการบรรจุแพ็ค สินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมจําหน่ายในลักษณะครบวงจร แบบ one-stop-service

รัตนบวรกิจติสมุนไพร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยใส่ใจถึงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ รัตนบวรกิจติสมุนไพร มุ่งเน้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่ง รัตนบวรกิจติสมุนไพร ได้มีนโยบายนำมาตรฐานนี้เข้ามาใช้เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอ โดยให้มีการควบคุมการผลิตยาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ให้ยามีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เช่น ไม่พบเชื้อก่อโรค โลหะหนักที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และมีการจัดหา ใช้วัตถุดิบและวัสดุการบรรจุที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึง มีการจัดการที่เหมาะสมในการจัดเก็บ การจัดส่ง และมีการดูแลต่อเนื่อง

การดำเนินการข้างต้นจะได้รับความร่วมมือของทุกๆ ส่วนงานในรัตนบวรกิจติสมุนไพร โดยมีการสนับสนุนผู้บริหาร เพื่อให้มีการจัดทำ วางแผน ความคุม ดูแล และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เพื่อให้ทุกส่วนงานมีความมุ่งมั่นและควบคุมการดำเนินการให้ได้มาตรฐานย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ / นโยบายคุณภาพ

“ จิตมุ่งมั่นพัฒนา ผลิตยาได้มาตรฐาน
ใส่ใจในทุกกระบวนการ เน้นด้านความปลอดภัย
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล”